Reglement

REGLEMENT WIELERVERENIGING DE KROMME STUUR
1. a. Wielervereniging De Kromme Stuur (DKS) te Eexterveen
b. Opgericht: juni 1971 onder SPES
juni 1972 als DKS

2. Doel van de vereniging

a. Het organiseren van diverse wielerevenementen in de ruimste zin van het woord,
voor leden, donateurs en belangstellenden.
b. Het organiseren van wielerwedstrijden voor leden.
c. De wedstrijden en evenementen zodanig te organiseren dat een andere plaatselijke
vereniging hiervan geen hinder ondervindt.

3. Het bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en
twee leden.
De bestuursleden hebben een zittingsperiode van vijf jaar en treden volgens een
vastgesteld rooster af.
Het bestuurslid dat moet aftreden is niet herkiesbaar en kan gedurende één jaar geen
zitting nemen in het bestuur. Na deze periode is hij/zij wel weer verkiesbaar.
De stemformule is de helft + één.
Nieuwe bestuursleden worden gekozen op de algemene jaarvergadering op voordracht
van het bestuur. Deze voordracht dient minimaal twee weken vóór de vergadering te
worden gepubliceerd.
Voorstellen voor tegenkandidaten moeten voor aanvang van de vergadering schriftelijk
worden ingediend bij het bestuur en door minimaal tien leden zijn ondertekend.
Het is wenselijk dat in het bestuur ten hoogste twee actieve leden-renners zitting hebben.

Het bestuur heeft het recht zonder overleg met de leden commissies samen te stellen.

Het bestuur moet eenmaal per jaar een algemeen jaarprogramma overleggen dat goedgekeurd moet worden op de jaarvergadering.

Het bestuur moet minstens eenmaal per jaar rekening en verantwoording afleggen aan de leden en donateurs tijdens de jaarvergadering.

4. De leden

a. Iedereen die voor de eerste wedstrijddag de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, kan
lid worden.
b. Een ieder onder a genoemd kan lid worden, echter ter beoordeling van het bestuur.
c. Ieder lid krijgt van de vereniging een rugnummer en wielershirt, die eigendom
blijven van de vereniging.
Het lid moet hiervoor een verklaring ondertekenen en een eenmalige bijdrage
storten, die bij beëindiging van het lidmaatschap niet geretourneerd wordt.

5. Stemrecht

a. Alle leden hebben stemrecht.
b. Het bestuur heeft geen stemrecht als het de verkiezing van een kascommissielid
betreft.
c. In de kascommissie kan men verkozen worden als men de leeftijd van zestien jaar
heeft bereikt.
d. In het bestuur kan men verkozen worden als men de leeftijd van achttien jaar heeft
bereikt.

6. Baten

a. Ieder lid zal voor aanvang van het seizoen zijn/haar contributie moeten voldoen aan
de penningmeester.
b. Ieder jaar wordt aan de donateurs een kwitantie aangeboden.

7. Klassementssamenstelling

a. Een wedstrijdseizoen bestaat uit totaal negen wedstrijden: twee individuele
tijdritten, één ploegentijdrit en zes individuele wegwedstrijden.
b. Voor het klassement tellen zes wedstrijden:
vier individuele wedstrijden + één ploegentijdrit + één tijdrit
óf: vijf individuele wedstrijden + één tijdrit
Deelnemers aan de Tweedaagse of aan de Gemeentelijke Kampioenschappen
mogen bij voldoende gereden wedstrijden één wedstrijd laten vervallen, zij krijgen
hiervoor dan twee punten.
Als een renner aan beide heeft deelgenomen dan mag hij/zij bij voldoende gereden
wedstrijden één wedstrijd laten vervallen en hiervoor één punt rekenen.
Renners beneden zestien jaar worden bij doorgang van de Tweedaagse voor deze
berekening geacht te hebben deelgenomen.
Iedere renner kan maximaal één wedstrijd laten vervallen.
c. Voor het ploegenklassement tellen zes wedstrijden, te weten vier individuele
wedstrijden, één individuele tijdrit en de ploegentijdrit.

8. Opbouw van de poules

Gereden wordt in drie poules, te weten A, B en C.
Bij de indeling van de poules worden de volgende regels gehanteerd:
– de renner die als eerste in een poule eindigt promoveert, de nummers twee en drie
promoveren eveneens, tenzij ze dit zelf niet willen.
– de laatste(n) van poule A en B degraderen naar resp. poule B en C.
– een renner die één heel seizoen niet gereden heeft wordt geplaatst in de reservepoule.
– nieuwe renners en herintredende leden uit de reservepoule worden ingedeeld door het
bestuur, eventueel pas na één wedstrijd fietsen.
In alle gevallen waarin de regels niet voorzien, beslist het bestuur, waarbij rekening
wordt gehouden met de sterkte van de poules.
De wisselbokaal kan worden gewonnen door iedere renner.

9. Veiligheid en kleding

a. Het bestuur verplicht de leden tijdens de wedstrijden een deugdelijke valhelm te
dragen, zulks op straffe van een startverbod c.q. diskwalificatie.
b. Tijdens een wedstrijd is het niet toegestaan reclame te voeren.
c. Het is verplicht tijdens de wedstrijden het clubshirt en het rugnummer te dragen,
zulks op straffe van een geldboete.
d. Tijdens de wedstrijden zijn fietspompen en andere losse onderdelen aan de fiets niet
toegestaan.
e. Triathlonsturen zijn alleen toegestaan bij tijdritten.

10. Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap is alleen mogelijk per het einde van het seizoen;
opzegging moet mondeling of schriftelijk bij de secretaris of penningmeester gedaan
worden. Hierbij moeten gelijktijdig shirt en rugnummer ingeleverd worden.