Reglement

1.         Naam:

a.          Wielervereniging De Kromme Stuur (DKS) te Eexterveen

b.         Opgericht: juni 1971 onder SPES; juni 1972 als DKS

2.         Doel van de vereniging:

a.         Het organiseren van diverse wielerevenementen in de ruimste zin
van het woord, voor leden, donateurs en belangstellenden.

b.         Het organiseren van wielerwedstrijden voor leden.

c.          De wedstrijden en evenementen zodanig te organiseren dat een
andere plaatselijke vereniging hiervan geen hinder ondervindt.

3.         Het bestuur:

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een
penningmeester en twee leden.
De bestuursleden hebben een zittingsperiode van vijf jaar en treden
volgens een vastgesteld rooster af.
Het bestuurslid dat moet aftreden is niet herkiesbaar en kan
gedurende één jaar geen zitting nemen in het bestuur. Na deze
periode is hij/zij wel weer verkiesbaar.
De stemformule is de helft + één.
Nieuwe bestuursleden worden gekozen op de algemene
jaarvergadering op voordracht van het bestuur. Deze voordracht
dient minimaal twee weken vóór de vergadering te
worden gepubliceerd.
Voorstellen voor tegenkandidaten moeten voor aanvang van de
vergadering schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en door
minimaal tien leden zijn ondertekend.
Het is wenselijk dat in het bestuur ten hoogste twee actieve leden-
renners zitting hebben.

Het bestuur heeft het recht zonder overleg met de leden commissies
samen te stellen.

Het bestuur moet eenmaal per jaar een algemeen jaarprogramma
overleggen dat goedgekeurd moet worden op de jaarvergadering.

Het bestuur moet minstens eenmaal per jaar rekening en
verantwoording afleggen aan de leden en donateurs tijdens de
jaarvergadering.

 De Leden:

a.        Iedereen die voor de eerste wedstrijddag de leeftijd van twaalf jaar
heeft bereikt, kan lid worden.

b.      Eenieder onder a genoemd kan lid worden, echter ter beoordeling van
het bestuur.

c.       Een nieuw lid moet hiervoor een verklaring ondertekenen en een
eenmalige bijdrage doen of storten, die bij beëindiging van het
lidmaatschap niet geroutineerd wordt.

d.      Ieder lid krijgt van de vereniging een rugnummer en wielershirt, dat
eigendom blijft van de wielervereniging.

e.      Ieder lid krijgt per rit een rugnummer en kaderplaatje, deze dient na
de rit weer ingeleverd te worden bij de organisatie.

5.         Stemrecht:

a.        Alle leden hebben stemrecht.

b.        Het bestuur heeft geen stemrecht als het de verkiezing van een
kascommissielid betreft.

c.        In de kascommissie kan men verkozen worden als men de leeftijd
van zestien jaar heeft bereikt.

d.        In het bestuur kan men verkozen worden als men de leeftijd van
achttien jaar heeft bereikt.

6.         Baten:

a.        Ieder lid zal voor aanvang van het seizoen zijn/haar contributie
moeten voldoen aan de penningmeester.

b.        Ieder jaar wordt aan de donateurs een kwitantie aangeboden.

7.         Klassementssamenstelling:

a.        Een wedstrijdseizoen bestaat uit totaal acht wedstrijden.

b.        Voor het klassement tellen zes wedstrijden.

c.        Deelnemers aan de Gemeentelijke Kampioenschappen mogen bij
voldoende gereden wedstrijden één wedstrijd laten vervallen, zij
krijgen hiervoor dan twee punten.

d.       Voor het ploegenklassement tellen zes wedstrijden.

8.         Opbouw van de poules:

Gereden wordt in drie poules, te weten A, B en C.

Bij de indeling van de poules worden de volgende regels gehanteerd:
a. de renner die als eerste in een poule eindigt promoveert, de
nummers twee en drie  promoveren eveneens, tenzij ze dit zelf niet
willen.
b. de laatste(n) van poule A en B degraderen naar resp. poule B en C.
c. een renner die één heel seizoen niet gereden heeft wordt geplaatst
in de reservepoule.
d. nieuwe renners en herintredende leden uit de reservepoule worden
ingedeeld door het bestuur, eventueel pas na één wedstrijd fietsen.

In alle gevallen waarin de regels niet voorzien, beslist het bestuur,
waarbij rekening wordt gehouden met de sterkte van de poules.
De wisselbokaal kan worden gewonnen door iedere renner.

  1. Veiligheid en kleding:

a.          Het bestuur verplicht de leden tijdens de wedstrijden een
deugdelijke valhelm te dragen, zulks op straffe van een startverbod
c.q. diskwalificatie.

b.         Het is verplicht tijdens de wedstrijden het rugnummer linksonder op
het shirt te dragen.  (Van achteren gezien) Het kaderplaatje dient
men zichtbaar op de fiets te bevestigen onder het balhoofd oftewel
driehoek van het frame onder het stuur.

c.         Tijdens de wedstrijden zijn fietspompen en andere losse onderdelen
niet aan de fiets toegestaan.

  1. Beëindiging lidmaatschap:

Beëindiging van het lidmaatschap is alleen mogelijk per het einde
van het seizoen; opzegging dient mondeling of schriftelijk bij de
secretaris of penningmeester plaats te vinden.